دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
محمدامین شایگان


نام و نام خانوادگی:
محمدامین شایگان
تاریخ و محل متولد:28/6 / 1346   شیراز
دانشکده و گروه محل کار:دانشکده مهندسی – گروه مهندسی کامپیوتر
آدرس پست الکترونیكي:shaygan@iaushiraz.ac.ir  و mashaygan2005@yahoo.com