دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
محمدامین شایگان

* از سال 1374 تا به حال : عضو هیئت علمی تمام وقت رسمی قطعی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز . 
   * از سال 1378 تا 1386 : مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .
   * از سال 1382 تا 1383 : مدیر خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .
   * از سال 1384 تا 1385 : ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .
   * از سال 1380 تا 1382 : عضو شورای آزمایشگاهها و کارگاههای ، عضو شورای کامپیوتر ، عضو کمیته ارزیابی و بررسی کارگاهها و آزمایشگاهها دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .
   * از سال 1385 تا 1385 : نماینده منطقه 1 جهت نظارت و بررسی آزمایشگاهها و کارگاههای گروههای فنی و مهندسی دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 1 .
   * از سال 1375 تا 1379 : مدیر گروه و مدرس گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان .
* از سال 1379 تا 1384 : مدیر گروه و مدرس گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سروستان .