دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
محمدامین شایگانكتابها
     1 ) طرح و حل یکصد برنامه کامپیوتری به دو زبان C و Pascal ، چاپهای اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، در سالهای 1379 ، 1380 ، 1382 ، 1385
     2 ) اصول و طراحی مدارهای منطقی ( کتاب درسی ) ، چاپهای اول ، دوم و سوم در سالهای 1384 ، 1386 و 1392
 
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسي
    1 ) پیش بینی میزان واردات برنج و ذرت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ، فصلنامه علمی – ترویجی پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 44، سال 1386 .
 
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجي
    1) Shayegan, M.A., & Aghabozorgi, S. (2014). A New Dataset Size ReductionApproach for PCA-Based Classification in OCR Application, MathematicalProblems in Engineering, vol. 2014, Article ID 537428, 14pages, 2014. doi:10.1155/2014/537428. (ISI Cited)
 
   2) Shayegan, M.A., & Aghabozorgi, S. (2014). A New Method for Arabic/FarsiNumeral Dataset Size Reduction via Modified Frequency DiagramMatchingKybernetes, vol. 43, no. 5. (ISI Cited)
 
   3) Shayegan, M.A., Aghabozorgi, S., & Raj, R.G. (2014). A Novel Two-StageSpectrum-Based Approach for Dimensionality Reduction: A Case Study on theRecognition of Handwritten Numerals, Journal of AppliedMathematics, vol. 2014, Article ID 654787, doi:10,1155/2014/654787. (ISICited)
 
    4) Aghabozorgi, S., Wah, T.Y., Herawan, T., Jalab, H.A., Shayegan, M.A.& Jalali, A. (2014). A Hybrid Algorithme for Clustering of Time Series Data Basedon Affinity Search Technique, The Scientific WorldJournal, vol. 2014, Article ID 562194, doi:10.1155/2014/562194. (ISICited)
 
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی
   1 ) معرفی معیار خوانایی متون فارسی به منظور بازشناسی متون دستنویس فارسی ، اولین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران ، دانشگاه صنعتی شریف ، 1375 .
 
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر خارجی
   1) Shayegan, M.A. [2011]. "Character FrequencyDistribution in Farsi Document Sources", The first PostgraduateResearch Excellence Symposium (PGReS) 2011, Shah Alam, Malaysia.
 
   2) Shayegan, M.A. [2012]. "A New Method forDataset Reduction via Binarized Template Matching", The SecondPostgraduate Research Excellence Symposium (PGReS) 2012, Shah Alam, Malaysia.
 
   3) Shayegan, M.A., & Chan, C.S. [2012]. "A New Approach toFeature Selection in Handwritten Farsi/Arabic Character Recognition", The first International Conference on Advanced Computer ScienceApplications and Technologies, (ACSAT’12(, Kuala Lumpur, Malaysia.