دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
محمدصادق توللی
نام و نام خانوادگی:
محمد صادق تولّلي
تاریخ و محل متولد:1364 – شیراز
دانشکده و گروه محل کار:دانشکده مهندسی شیمی و مواد – گروه مهندسی شیمی
آدرس پست الکترونیكي:  tavallali@iaushiraz.ac.ir   , sadegh@u.nus.edu