دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
محمدصادق توللی1.      
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (1392 تا کنون)
2.       دبیر دانشجویی هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ایران – دانشگاه شیراز- مهرماه 1386
3.       شرکت در سومین دوره مسابقات کمیکار (دانشگاه تهران- آبان 1386)
4.       معرفی بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز در روز معرفی دانشگاه (تابستان84 ،85 و1386)
5.       همکاری در ساخت فیزیکی "Hydrate Loop" مربوط به قرارداد منعقد بین دانشگاه شیراز و تحقیق و توسعه نفت ملی تهران
6.       مدرس موسسه زبان انگلیسی نوید –  شیراز
7.     Student Co-chair of the 11th International Symposium on Process Systems Engineering, PSE2012 – July 2012 - Singapore
8.     Representative of Department of Chemical and Biomolecular Engineering (NUS) for Chemical Daily Symposium (young scientists meeting of Singapore and Japan) – October 2011 - Singapore
General Secretary of ChemBiotech’09-10, International Conference on Chemical and Biomolecular Engineering, National University of Singapore, January 2010 – Singapore