دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
محمدصادق توللی

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجي
Tavallali, Karimi IA, Baxendale, Halim and Teo (2014). Well and Infrastructure Placement, Allocation and Production Planning in Multi-Reservoir Oil Fields With Surface Facility Networks. Industrial & Engineering Chemistry Research, 53 (27), pp 11033–11049
Tavallali, Karimi IA, Teo, Baxendale and Ayatollahi (2013). Optimal Producer Well Placement and Production Planning in an Oil Reservoir. Computers & Chemical Engineering 55: 109-125.
Etemadnia, Goetz, Canning, and Tavallali (2015) Optimal Wholesale Facilities Location within the Fruit and Vegetables Supply Chain With Bimodal Transportation Options: An LP-MIP Heuristic Approach, European Journal of Operational Research, 244(2), pp 648–66
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی
Tavallali, Allahrabbi, Ranjbar Sahraei, Zare’ Derisi, Zargarzadeh, Sarafzadeh, Karimi Estahabanati, Akhond, and Karimi Gh (2008), Performance Analysis of an Aluminum-Cupper Battery for Low Power Applications –An Experimental Study-, 5th International Chemical Engineering Congress –ICHEC 2008- Kish Island Jan. 2008
Ranjbaran, Tavallali, Karimi Gh and Ayatollahi (2007), Numerical Simulation of Heat Transfer In Porous Media, 7NCCES– Shiraz October 2007
Ghasemi, Tavallali, and Ayatollahi (2006), Pressure Optimization in Set of Separators to Increase the Oil Production, 5th National Student Conference of Oil Engineering Students- Isfahan 2006
ساختدستگاهيبرايتشخيصغلظتمواد (هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386)الهربي،تولّلي،رنجبرصحرائي،زارعدريسي،زرگرزاده،صرافزاده،كريمياصطهباناتي،   آخوند،كريمي
بررسيتأثيردمابرعملكردالكتروشيمياييباتريآلومينيوم- مسمورداستفادهدركاربردهايكمتوان - بررسيآزمايشگاهي- (هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386) الهربي،تولّلي،رنجبرصحرائي،زارعدريسي،زرگرزاده،صرافزاده،كريمياصطهباناتي،آخوند،كريمي
طراحيوساختيكماشينآزمايشگاهيوبررسياثروزنبرعملكردآن - بررسيآزمايشگاهي -(هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386) الهربي،تولّلي،رنجبرصحرائي،زارعدريسي،زرگرزاده،صرافزاده،كريمياصطهباناتي، آخوند،كريمي
شبيه سازي تخلخل در محيط هاي متخلخل در يك مكعب پر شونده بااستوانه و كره (هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386) شكراللهي، زرگرزاده، خيراللهي وش، تولّلي، آيت اللهي
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر خارجی
Tavallali, Bakhtazma, Meymandpour, Hamed, Sadeghi and Karimi (2015), Joint Drilling Scheduling and Optimal Well Placement by Considering the Reservoir Dynamics, 12th PSE/ 25th ESCAPE, Copenhagen, Denmark, Accepted
Tavallali, and Karimi IA (2014), Perspectives on the Design and Planning of Oil Field Infrastructure,Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, 2014, Volume 34, Pages 163-172, Proceedings of 8th International Conference on Foundations of Computer-Aided Process Design – FOCAPD 2014, Washington, USA
Tavallali, Halim, Karimi IA and Teo (2013). Producer Well Placement for Integrated Multi-Reservoir Oil Fields. 2013 AICHE Annual Meeting. San Francisco, CA - USA.
Tavallali, Karimi IA and Teo (2012). Optimal Planning of Drilling and Production in Oil Reservoirs. 2012 AICHE Annual Meeting. Pittsburgh - USA.
Leow, Tavallali, Karimi IA, and Teo (2012), Simultaneous Optimal Placement of Injector and Producer Wells Using Mathematical Programming, Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier. p. 1482-1486. Proceedings of 11th International Symposium on Process Systems Engineering, 15-19 July 2012, Singapore.
Toh, Tavallali, Leow, and Karimi IA (2012), A Comparison Study of Adjoint-Based Gradient Search Technique and Mathematical Programming for Optimal Well-Placement, Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier. p. 665-669. Proceedings of 11th International Symposium on Process Systems Engineering, 15-19 July 2012, Singapore.
Tavallali, Karimi IA and Teo (2011). Dynamic Optimal Well Placement in Oil Reservoirs. 2011 AICHE Annual Meeting. Minneapolis, USA.
Tavallali, and Karimi IA (2011). Optimal well placement using dynamic mathematical programming. 73rd European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2011 - Incorporating SPE EUROPEC 2011, Austria - Vienna.
Miao, Tavallali, and Karimi IA (2011), Kriging Shortcut Model – A Tool for Faster Decisions by Subsurface Engineers, International Maritime-Port Technology and Development Conference 2011 – Singapore
Afshang, Tavallali, Shwe, and Chong (2014) Effect of Time Frame Duration and Collision on the Performance of OFDMA-based Cognitive Radio Network, IEEE/CIC International Conference on Communication in China, October 2014, China
Etemadnia, Goetz, Canning, and Tavallali (2014) Optimal Wholesale Facilities Location within the Fruit and Vegetables Supply Chain With Bimodal Transportation Options: An LP-MIP Heuristic Approach, 93rd Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, USA
Tavallali, Ee, Birgersson, and Karimi IA (2012) Optimization of a Direct Methanol Fuel Cell with 2D Approximate Analytical Solutions and Pattern Search Algorithm, 14th Asia Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress (APCChE)– Feb 2012 Singapore