دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
هاشم زارع
نام و نام خانوادگی:هاشم زارع
تاریخ و محل متولد:1357 - شیراز
دانشکده و گروه محل کار:دانشکده اقتصاد و مدیریت- گروه اقتصاد
آدرس پست الکترونیكي:Hashem.zare@gmail.com
تلفن محل کار:36191345