دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
هاشم زارع
دوره دکتری:
دانشگاه : دانشگاه دولتی شیراز
عنوان تحقيق: بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام ايران:رهيافتي از اقتصاد فيزيک
دوره كارشناسي ارشد:
دانشگاه : دانشگاه دولتی شیراز
عنوان تحقيق: بررسي رفتار شاخص قيمت سهام در ايران: رهيافتي هم‌تجمعي
دوره كارشناسي:
دانشگاه : دانشگاه دولتی شیراز