دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
هاشم زارعدر حال حاضر: مدیر گروه دکتری اقتصاد
سوابق قبلی :
مشاور شهرداری شیراز
جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام استان فارس