دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
هاشم زارع


اقتصاد سنجی- اقتصاد کلان- مباحث بین رشته ای همچون اقتصاد فیزیک و اقتصاد مالی